January 20, 2006 4:14 pm
Lektiraši ove zemlje, ujedinite se!

Oduvijek sam voljela čitati, još otkad sam s 5 godina naučila slovkati prve riječi. Prvu knjigu pročitala sam sa 7 godina zajedno s mamom, a od tada sam i dalje rado posezala za raznim naslovima koji su mi se kao djetetu činili zanimljivim.
Ne sjećam se u kojem smo točno razredu dobili obaveznu lektiru, ali se dobro sjećam svoje prve reakcije kad mi je mama objasnila što je to lektira i kako to funkcionira u školi.
“Molim?”, upitala sam. “Pa to je glupost! Što će meni netko određivati koje ću knjige ja čitati?”. Tvrdoglava bila, tvrdoglava ostala. I dalje zastupam isto mišljenje koje sam imala kao dijete. Ono što je prije bilo intrigantno, sad je postalo vi�e-manje mu?enje, ali ne samo zato �to si prisiljen ?itati odre?ene naslove, ve? zato �to ti naslovi nemaju veze sa suvremenim svijetom i �ivotom. Tako smo u 5. ili 6. razredu ?itali �Omi�ke gusare� i sli?ne dosadne knjige s povijesnom tematikom. Djecu to ne zanima! Djeca �ele �Harryja Pottera�, �Pet prijatelja�, bilo kakvu knjigu koja ?e im razbuktati ma�tu i koju ne?e mo?i ispustiti iz ruke dok ne pro?itaju sve do zadnje stranice. A kome jo� neki senjski uskoci i mleta?ki du�devi raspiruju ma�tu? Takvima svaka ?ast, ali sje?am se da sam ja umirala od dosade dok sam ?itala lektire te tematike.
Na svu sre?u, nadasve o?ajno hrvatsko �kolstvo nije me uspjelo odvratiti od knjige. Lektiru sam u osnovnoj rijetko kad ?itala, snalazila sam se kao i svi ostali, prepisivaju?i rje�enja zadataka i sl. Da, imali smo zadatke, a jedan od njih bio je ukratko prepri?ati sadr�aj knjige! Mo�ete li zamisliti besmislenije potro�enog vremena od prepisivanja sadr�aja knjige?? Pa ni budala se ne bi toga sjetila! Naravno, sve to u?inilo je mnogim u?enicima knjigu vrlo omra�enim predmetom i ve? se godinama vrlo rijetko na?e dijete koje stvarno voli ?itati, a to je prava �teta. Knjiga (ako je pametna) stvara intelektualce, a intelektualci stvaraju bolji svijet. Cilj hrvatske �kole nije da podu?ava (kao �to je to bilo u nekom davnom prapo?etku), nego da zatupljuje, i to tako �to su �kolski programi konstantno isti. Ve? generacijama i generacijama ?itaju se iste knjige. Otkad je to tako ne znam, ali bojim se da se od 19. stolje?a nije ni�ta promijenilo.
U srednjoj �koli stvari nisu nimalo bolje. U redu, neki naslovi su klasici, ali opet, zar je potrebno pro?itati ba� svaki klasik? Evo na primjer, meni je Balzac bio smrtno dosadan. Za�to bih ga ja onda morala ?itati? Radi op?e kulture? Pa kakva je to �kultura� ako mi se ne svi?a ta knjiga koju ?itam, ako se ne mogu u�iviti u nju niti u njoj u�ivati?! �to ?e mi takva �op?a kultura�?
Ipak, nijedna se lektira 19. stolje?a svjetske knji�evnosti ne mo�e usporediti s hrvatskim lektirama istog perioda. Kod nas je to jednostavno… prelo�e. �enoa? Zna?ajan jer je napisao prvi roman. Pa naravno, kad u na�oj primitivnoj zemlji u tom vremenu nitko nije pisao romane, jer je pola stanovni�tva bilo nepismeno i muzlo krave na pa�i! OK, ta mu zasluga stoji, ali za�to bih ja zbog toga obavezno morala pro?itati �Zlatarevo zlato� ako mi je ono ubita?no dosadno? Da ne bude zabune, ja sam pro?itala tu knjigu, i to ?ak do kraja. I znate �to? Tjedan dana kasnije nisam se ni?eg vi�e sje?ala, a na satu lektire svi su zijevali kao i obi?no! Dirljiva ljubavna pri?a izme?u Pavla i Dore mo�da je mogla biti neodoljiva nekoj romanti?arski nastrojenoj djevoj?ici iz 1875., ali ve?ini dana�njih tinejd�era izjave u stilu �o?i ti se sjaje kao zvijezde, �tono ih moje o?i ve?eras na nebu ugleda�e� nisu pretjerano zanimljive. Mo�da mislite da smo premladi da bismo to razumjeli? OK, potpuno se sla�em i s tom mogu?no�?u, ali za�to je ta lektira onda namijenjena 15-godi�njacima, ako je oni ne mogu razumjeti? E to meni nije jasno! Za�to nam jednostavno ne daju lektire prilago?ene na�em uzrastu? Za klasike uvijek imamo vremena, a ustalom, bolje da ih ?itamo u onom periodu kad ?emo ih mo?i shvatiti, i cijeniti, i ?itati �iz srca�. To je jedna stvar, a druga je sljede?a:

Ovih dana u �koli peti sat za redom ?emo obra?ivati �U registraturi�. To mi je uvjerljivo najlo�ija knjiga koju sam ikad imala u ruci! Prvo: jezik i stil su arhai?ni, i to u tolikoj mjeri da to zvu?i smije�no i staromodno, �to me sprije?ava da ozbiljno shvatim temu o kojoj se pi�e. Drugo: tema je �sapuni?asta� i srcedrapaju?a � koga vi�e zanimaju selja?ka djeca koja se u 19. stolje?u nisu mogla �kolovati zbog svoj podrijetla? Ma molim vas! I jo� ne�to: prema na�oj �kolskoj interpretaciji �svo zlo je u selo do�lo iz grada�: kao npr. kad je An?ica, dobra i nevina selja?ka djevojka, do�la prvi put u grad , odmah je oti�la u crkvu pomoliti se Bogu. Tamo je srela jednu staricu koja je, zamislite sada, �trebala biti dobra, ali je bila gnjusna i pokvarena i odvela je u kr?mu da se prostituira�! OK, i sad bih ja trebala pustiti suzicu ili �to zato �to se An?ica prethodno nije informirala i �to je do�la k’o kufer u veliki grad o ?ijim obi?ajima nema pojma pa je zato nastradala. Oprostite, pri?a o Slavi Ra�kaj i sli?nima je dirljiva, ali ova je zbilja pateti?na. Isto tako, postoji jedan dio u knjizi kad je Ivica Ki?manovi? do�ao prvi put u Meceninu ku?u i u predvorju ugledao velika ogledala, koja nisu skrivala istinu i jasno pokazivala njegovo selja?ko podrijetlo. Pa �to onda? Imaj muda pa se pomiri s istinom, najlak�e je sa�alijevati samoga sebe! Pogodite �to je na kraju bilo s Ivicom? Ubio se. Zapalio. Tipi?an romanti?arski zavr�etak (iako knjiga pripada realizmu). Za�to se ubio Bog zna, najvjerojatnije zato �to je �cijelog �ivota nosio stigmu selja?kog djeteta i zato nije mogao uspjeti u �ivotu�. Pa se zato ubio! Ma vidi ti njega! I sad bih ja trebala suosje?ati s njim ili �to!? Pa najlak�e je ubiti se, propiti, nadrogirati i sl. Jedino ljudi koji ustraju su vrijedni divljenja, a ne neki Ivica Ki?manovi? koji je bio selja?ko dijete pa mu je zato bilo te�ko u �ivotu, pa se zbog svega toga na kraju ubio, ili neka Dorica koju su silovali pa se i ona tako?er ubila??? Ta knjiga nema veze s vezom, ja ju nikako nisam mogla pro?itati, a ja ina?e mogu sva�ta ?itati, ako je ba� nu�no. �to je najgore, u �koli ne smije� re?i da ti se neka lektira ne svi?a, jer ?e� onda od profesora dobiti prijekorne poglede. Pa kako ti se samo mo�e ne svi?ati najzrelije i najzna?ajnije Kova?i?evo djelo? Re?i ne�to negativno bilo bi kao da sam sebe osu?uje� na smrtnu kaznu, pogotovo kod na�e profesorice koja o?ito OBO�AVA to djelo jer ga, kao �to sam ve? rekla, obra?ujemo cijeli ovaj tjedan. Idu?i sat je tema: svi ljubavni trokuti u knjizi.
Joj, ajme, jedva ?ekam! Pa to je bolje od �Zabranjene ljubavi�!

Leave a Reply


O meni
21 godina. Rođena u Rijeci. Studentica jednog zagrebačkog fakulteta. (više?)

Site
Kategorije
Linkovi
Arhiva
Meta