March 11, 2006 12:40 pm
Rosa Luxemburg (1871. – 1919.)

Rosa Luxemburg ro?ena je 5. o�ujka 1871. godine u mjestu Zamo�? u Poljskoj, �kolovala se u Var�avi gdje je postala aktivna u politi?kim krugovima. Zajedno s J. Marchlewskim izdavala je 1893. godine list Sprawa robotnicza (Prava radnika) i sudjelovala u osnivanju Socijaldemokratske stranke Poljske.

Pobijaju?i nacionalisti?ke tendencije Poljske socijalisti?ke partije (PPS) istupala je kao protivnik parole pravo naroda na samoodre?enje smatraju?i kako razvitak velikih kapitalisti?kih dr�ava i imperijalizam ?ine to pravo iluzornim za male narode. Kao studentica var�avskog sveu?ili�ta ulazi u ilegalnu poljsku politi?ku stranku Proleterijat. Kada je ta organizacija razbijena ona bje�i u �vicarsku (1889.) jer joj prijeti uhi?enje zbog njenih politi?kih aktivnosti. Zavr�ava �kolovanje na sveu?ili�tu u Z�richu gdje studira prirodne znanosti i politi?ku ekonomiju te brani doktorsku disertaciju Industrijski razvitak Poljske (1897.). Godine 1898. emigrira u Njema?ku, gdje je dobila dr�avljnstvo nakon �to se udala za njema?kog radnika i u?lanila se u njema?ku Socijaldemokratsku stranku (SPD), tada vode?u svjetsku organizaciju socijalista. Tako?er sura?uje u glasilu SPD-a Neue Zeit (Novo vrijeme). U to doba me?u prvima ustaje protiv Bernsteinove revizije Marxova u?enja nizom ?lanaka u Leipziger Volkszeitung pod naslovom Sozialreform oder Revolution? (Socijalna reforma ili revolucija?).

Za vrijeme Ruske revolucije 1905. godine Rosa Luxemburg ilegalno odlazi u Var�avu kako bi sudjelovala u borbi i tada je zarobljena. Nakon �to je pu�tena iz zatvora (u kojem se te�ko razboljela) uz kauciju napu�ta Var�avu i odlazi u Njema?ku. U Njema?koj je predavala u SPD-ovoj �kolu u Berlinu (1907. – 1914.). Godine 1907. sudjeluje na V. kongresu RSDRP (Ruske Socijaldemokratske radni?ke partije) u Londonu. Na tom kongresu podr�ala je bolj�evike iako je ranije podr�avala menj�evike. Istovremeno pi�e djelo Akumulacija kapitala koje ?e biti objavljeno 1913. godine. Nakon izbijanja 1. svjetskog rata (u kolovozu 1914.) njema?ki socijaldemokrati glasali su za ratne kredite. Rosa Luxemburg ogor?ena takvim potezom socijaldemokrata njema?ku je socijaldemokraciju nazvala smrdljivim le�em. Potom, kao reakcija na takav potez njema?kih socijaldemorkata, zajedno s njema?kim socijalistima Karlom Liebknechtom, F. Mehringom, Klarom Zetkin i drugima formira revolucionaru frakciju unutar SPD, koja se prvotno zvala Internacionala, a kasnije postaje poznata pod imenom Spartakovci (Spartakusbund). Zbog svog veoma jasnog protivljenja ratu ponovo je 1915. godine u zatvoru.

U zatvoru pi�e bro�uru Die Krise der Sozialdemokratie (Kriza socijaldemokracije; iza�la pod pseudonimom Junius). Kako je krajem sije?nja 1916. pu�tena iz zatvora svim se snagama posve?uje proturatnim akcijama. Ponovo je stoga u zatvoru, ovaj put je uhi?ena u srpnju iste godine. U zatvoru ostaje do studenong 1918. godine. Po izlasku iz zatvora poma�e da se Spartakovci transformiraju u Komunisti?ku stranku Njema?ke. U sije?nju 1919. Spartakovci di�u ustanak protiv vlade, a u njemu sudjeluje i Rosa Luxemburg. No, nakon gu�enja ustanka uhi?ena je zajedno s K. Liebknechtom. Njema?ki vojnici pogubili su ih 15. sije?nja 1919. godine.

Izvor: [LINK=http://moljac.hr]moljac.hr[/LINK]

One Response to “Rosa Luxemburg (1871. – 1919.)”

  1. Engegrata Says:

    ehh.. love it.

Leave a Reply


O meni
21 godina. Rođena u Rijeci. Studentica jednog zagrebačkog fakulteta. (više?)

Site
Kategorije
Linkovi
Arhiva
Meta