March 22, 2007 12:37 am
Nada Dimić


Povodom 65. obljetnice smrti

(s malim zakašnjenjem)
Rođena je 6. rujna 1923. u Divoselu, Gospić, Hrvatska. Potječe iz siromašne seljačke porodice. Osnovnu školu je završila u Gospi?u, a ?etiri razreda gimnazije i prvi razred Trgova?ke akademije u Zemunu. 1938. postala je ?lan SKOJ-a. Od tada aktivno u?estvuje u borbama napredne omladine Beograda. Nada je 1940. i u demonstracijama protiv Stojadinovi?eva re�ima na Ko�utnjaku. Te godine postala je i ?lan KPJ.Kao ?lan literarnog udru�enja “Branko Radi?evi?”, zbog teksta koji je napisala protiv direktora �kole kao progonitelja studenata � ljevi?ara, bila je uhap�ena i zatvorena, i pored udaraca koje je primila u zatvoru nikoga nije odala. Poslije petnaest dana pu�tena je iz zatvora, ali joj je zabranjeno �kolovanje u svim �kolama Jugoslavije. Godinu dana ilegalno �ivi i radi u Zemunu. Zatim odlazi svome bratu Bogdanu, u Sisak. Tu radi kao frizerski radnik, nastavljaju?i revolucionarni rad.Mladi revolucionar Nada ve? u junu 1941. je u prvom partizanskom odredu u Brezovici, kraj Siska. Obavlja te�ke i odgovorne zadatke. U grad ulazi odjevena u odje?u seljanke, a iz grada iznosi �apirograf, pisa?u ma�inu i drugi materijal. U?estvuje u diverzantskim akcijama na pruzi Zagreb�Sisak. U �umi �ikara rukovodi tehnikom OK KPH Sisak na umno�avanju propagandnog materijala, koji posredstvom napredne omladine �iri gradom i okolinom. U srpnju 1941, kada su prekinute veze partijskih organizacija grada i Odreda, hrabra Li?anka, ve? zapa�ena po juna�tvu i smjelosti, dobiva zadatak da uspostavi vezu. Odlazi u grad preobu?ena u mu�ko odijelo, ali su je na nasipu Save prepoznali usta�ki agenti i uhapsili. U sisa?kom zatvoru je mu?ena; kako ni�ta nije htjela priznati, prebacuju je iz Siska u zagreba?ki zatvor. Na putu do Zagreba, Nada je popila veliku koli?inu nekog lijeka u namjeri da po?ini samoubojstvo. Isprebijanu i iscrpljenu, odveli su je u bolnicu, odakle je, uz pomo? zagreba?ke partijske organizacije (dr. Slavke O?ko, Milke Jovanovi? i Ru�ice Turkovi?) uspjela pobje?i na Kordun u Petrovu goru. Tu dobiva zadatak da ode u Karlovac i da radi s karlova?kom partijskom organizacijom i ?lanom CK KPH.

Kao ?lan OK SKOJ-a za Kordun u okupiranom Karlovcu, pod imenom Milka i Anka Vinek �uta, odva�na, hrabra i iznad svega konspirativna, izvr�ava razne specijalne zadatke. Posje?uje partijske javke, prenosi materijal i lijekove, prima na vezu one koji, iz Zagreba i Karlovca preko Dubrava, odlaze u partizane, odr�ava neprekidne veze s partizanskim odredima Korduna i prebacuje skupljeno oru�je, municiju i odje?u u Petrovu goru.

Nada je, 21. listopada 1941, postala i ?lan Okru�nog komiteta KPH za Karlovac. Ona nekoliko puta odlazi u Petrovu goru i ponovo se vra?a u grad. Toj hrabroj djevojci pripada posebna uloga u organizaciji upada grupe od 25 partizana iz Petrove gore u Karlovac 17. studenog 1941. Ona je razradila plan spa�avanja sekretara Mjesnog komiteta KPH za Karlovac, Marijana ?avi?a Grge. Njeno pismo, upu?eno u Petrovu goru, s nizom detalja, bio je putokaz partizanskoj grupi u izvo?enju akcije.

U ruke usta�ke policije pala je na zadatku, 3. prosinca 1941., u Karlovcu. Tog dana nekoliko puta i�la je iz grada u predgra?e Dubovac, odvode?i ljude u partizane na Kordun. Na zahtjev da se legitimira, Nada je iz torbice izvukla revolver i ubila usta�kog agenta Ivana Bor�i?a, a drugoga ranila. U momentu kada joj je pi�tolj zatajio, uhvatili su je drugi agenti. Zatvorena je najprije u Karlovcu, a onda u zatvoru na Savskoj cesti u Zagrebu. U njenim je dokumentima pisalo: “Ankica Vinek”. To je sve �to je policija od nje saznala, i onda kad su je usta�ki agenti mu?ili, devetnaestogodi�nja partizanka je odgovarala ?utanjem. U zatvoru je slu�ila primjerom. U velja?i 1942. odvedena je na svoj posljednji put, u Staru Gradi�ku. Tu je i dalje mu?ena od izvje�banog usta�kog zlo?inca Ljube Milo�a. Njen primjer juna�tva i izdr�ljivosti preno�en je po zatvorskim ?elijama. Pri?alo se s divljenjem o nepoznatoj, prkosnoj i lijepoj djevojci koju ni najsvirepije muke nisu mogle pokolebati. Izubijanu, bolesnu od pjegavca, usta�e su je umorile 17. o�ujka 1942. godine.

Tekstilna fabrika u Zagrebu nosila je njeno ime.

Narodnim herojem progla�ena je 7. srpnja 1951. godine.

Zahvaljujem Zagorcu s foruma Slobodna Jugoslavija

March 17, 2007 7:04 pm
Narodne herojke

Tekst i slike preuzeti s Leksikon YU mitologije.

MARIJA BURSAĆ (1920-1943)
Rođena je 2. oktobra 1920. godine u selu Kamenica, kod Drvara. Od prvih dana ustanka aktivno učestvuje na pomoći NOP-u, a oktobra 1941. godine postala je članica SKOJ-a. Februara 1942. godine primljena je u članstvo KPJ, a jula 1942. postala je politički komesar III. čete omladinskog radnog bataljona. Marija Bursać bila je neustrašivi borac i neumorni pozadinski radnik. Izabrana je za predsednika seoskog odbora USAOJ-a i u Općinsko i Sresko rukovodstvo AFŽ-a. Februara 1943. godine prilikom formiranja X. krajiške brigade, primljena je u II. četu I. bataljona.
Septembra 1943. godine prilikom borbi kod sela Prkosa, Marija je teško ranjena. Drugovi su je ponijeli do partizanske bolnice koja je bila udaljena 40 km. Marija je na nosilima pjevala i umrla prije dolaska u bolnicu. Sahranjena je 23. septembra 1943. godine na brežuljku Spasovine u podnožju svoga rodnog sela. Na prijedlog Štaba V. korpusa, Vrhovni štab je 15. oktobra 1943. godine donio odluku o proglašenju Marije Bursać narodnom herojkom.

MILKA BOSNI? (1928-1944)
Ro?ena je 1928. godine u selu Vrto?e, kod Drvara. Odmah po izbijanju narodnog ustanka Milka se, iako jo� dete, uklju?ila u rad drvarske omladine. U?estvovala je u prikupljanju hrane i ode?e za partizane, u ?i�?enju grada, previjala je ranjenike, u pisanju i lepljenju parola. Pred fa�isti?ki desant na Drvar postala je skojevka. Bila je tada kurir u Komandi mesta.
Za vreme fa�isti?kog desanta na Drvar, 25. maja 1944. godine, jedan partizanski tenk na�ao se u opasnosti da ga neprijatelj uni�titi. U jednom trenutku, Nemci su na tenk nabacili ?ebe, tako da je voza?u bio zaklonjen vidik. Svi ?lanovi posade tenka bili su ranjeni i pretila je opasnost da padnu u ruke fa�istima. U tom kriti?nom trenutku pored tenka je prolazila grupa zarobljenih Drvar?ana koje su Nemci sprovodili. Me?u njima bila je i �esnaestogodi�nja skojevka Milka Bosni?. Uvi?ajuci opasnost u kojoj se na�la posada tenka, Milka je isko?ila iz kolone zarobljenika, pritr?ala tenku i zbacila ?ebe. Ranjenom voza?u ponovo se otvorio vidik, pokrenuo je tenk i nastavio borbu. Razbesneli Nemci, kojima je plen tako iznenada izmakao, okomili su se na hrabru skojevku i sasekli je bajonetama.
Milka Bosni? u?inila je izuzetan podvig koji simbolizuje herojstvo jugoslovenske omladine u toku NOB-a. Za Narodnog heroja progla�ena je 17. maja 1974. godine.

NADA DIMI? (1923-1942)
Ro?ena je 6. septembra 1923. godine u selu Divoselu, kod Gospi?a. Osnovnu �kolu zavr�ila je u Gospi?u, a ?etiri razreda gimnazije i prvi razred trgova?ke akademije u Zemunu, gde je 1938. godine postala ?lanica SKOJ-a. Aktivno je u?estvovala u borbi omladine Beograda, a 1940. godine je primljena u KPJ.
Nada Dimi? se ve? u junu 1941. godine nalazila u Prvom partizanskom odredu u Brezovici, kod Siska. Kao ?lanica OK SKOJ-a za Kordun u okupiranom Karlovcu izvr�avala je mnoge partiske zadatke. U ruke usta�ke policije pala je 3. decembra 1941. godine, a februara 1942. godine odvedena je u logor u Staroj Gradi�ki. Posle najstra�nijih mu?enja ubijena je 17. marta 1942. godine.
Za Narodnog heroja progla�ena je 7. jula 1951. godine. Ekonomska �kola i jedna mala ulica u Zemunu nose ime ove velike i proslavljene revolucionarke.

DRAGICA KON?AR (1915-1942)
Ro?ena je 1. januara 1915. godine u selu Jo�anu, kod Korenice. Posle zavr�ene osnovne �kole odlazi na dalje �kolovanje u Zagreb, gde upoznaje Radu Kon?ara i ubrzo postaje njegova �ena. U ?lanstvo KPJ primljena je 1938. godine.
U toku NOB-a Dradica je ilegalno �ivela i radila u Zagrebu. Aprila 1942. godine pod tu?im imenom se porodila u jednoj bolnici u Zagrebu. Po izlasku iz bolnice sina je poverila ra?acima, a ona je nastavila sa daljim radom. Jednog jutra u leto 1942. uhapsili su je usta�ki agenti i posle strahovitog mu?enja ubili u zatvoru agusta 1942. godine.
Za Narodnog heroja progla�ena je 23. jula 1952. godine.

SONJA MARINKOVI? (1916-1942)
Ro?ena je 3. aprila 1916. godine u selu Stra�evici, kod Pakraca. Gimnaziju je zavr�ila u Somboru i Novom Sadu, a Poljoprivredni fakultet u Zemunu 1939. godine. Jo� za vreme studija pri�la je naprednom omladinskom pokretu i postala ?lan KPJ.
Sonja Marinkovi? je u Novom Sadu je 1939. godine radila na obnovi SKOJ-evske organizacije i bila prvi sekretar obnovljenog Mesnog komiteta. U?estvovala je u pripremama V pokrajinske konferencije SKOJ-a i bila ?lan PK SKOJ-a za Vojvodinu. Zbog svoje revolucionarne delatnosti bila je ?esto proganjana i vi�e puta zatvarana. Na VI pokrajinskoj konferenciji KPJ za Vojvodinu, septembra 1940. godine, izabrana je za ?lana PK KPJ za Vojvodinu.
Sonja Marinkovi? je zajedno sa �arkom Zrenjaninom, aktivno u?estvovala u pripremama oru�anog ustanka naroda Vojvodine. Jula 1941. godine uhap�ena je i posle stra�nog mu?enja, streljana 31. jula 1941. godine. Na sreljanje je iza�la uzdignute glave, a pred uperenim cevima nije htela okrenuti le?a. Stajala je ponosito, isprsila se i uzviknula: “Pucajte, ovo su komunisti?ke grudi!”.
Za Narodnog heroja progla�ena je, me?u prvim borcima NOB-a, 25. oktobra 1943. godine. I danas nekoliko osnovnih �koli u Vojvodini nosi ime ove proslavljene revolucionarke.

JELICA MA�KOVI? – JEJA (1924-1942)
Ro?ena je 1924. godine u selu Lipovu, kod Kola�ina. Za vreme �kolovanja u Nik�i?u, 1939. godine postala je ?lanica SKOJ-a.
Aktivno je u?estvovala u pripremama za trinaestojulski ustanak, kao i svi ?lanovi njene porodice. Krajem 1941. godine primljena je u KPJ. Prilikom formirana IV proleterske brigade, postala je borac I ?ete IV bataljona. Pokazala je veliku neustra�ivost u svim borbama u kojima je u?estvovala. Pripadala je grupi od 12 najboljih bomba�a i bila jedan od najboljih boraca u ?eti. Tokom borbi za oslobo?enje Kupresa avgusta 1942. godine, te�ko je ranjena. Da nebi �iva pala u ruke neprijatelju izvr�ila je samoubistvo.
Za Narodnog heroja progla�ena je 20. decembra 1951. godine.

?UR?ELENA DINI? – ?UKA (1913-1943)
Ro?ena 1913. godine u selu Donjem Konjuvcu, kod Leskovca. Poti?e iz porodice koja je pripadala naprednom radni?kom pokretu. Posle zavr�ene �kole u Leskovcu i Ni�u, odlazi u Beograd gde se zapo�ljava u jednoj fabrici. U Beogradu se upoznaje sa Filipom Kljaji?em – Fi?om (tako?e Narodnim herojem) i ubrzo postaje njegova �ena. U ?lanstvo KPJ primljena je 1938. godine.
Posle okupacije zemlje, po odluci Partije, radi ilegalno u Beogradu. Bila je ?lan MK KPJ za Beograd, sve do hap�enja od strane Specijalne policije 23. septembra 1942. godine, kada je odvedena u Banji?ki logor. U logoru je strahovito mu?ena, ali je sve muke stoi?ki podnosila i istra�iteljima nije ni�ta odala pa ?ak ni svoje pravo ime. Streljana je u Jajincima 25. maja 1943. godine po ilegalnim imenom Radmila Obradovi?.
Za Narodnog heroja progla�ena je 6. jula 1945. godine.

KARAMANDI ELPIDA (1920-1942)
Ro?ena je 1. januara 1920. godine u Lerinu, u Gr?koj. U Bitolju je zavr�ila gimnaziju i uklju?ila se u rad napredne omladine. Po odlasku na studije u Beograd, 1939. godine, primljena je u SKOJ.
Posle kapitulacije vratila se u Bitolj, gde je primljena u KPJ i radila na pripremanju oru�ane borbe. U januaru 1942. godine postala je ?lan PK SKOJ-a za Makedoniju, a u aprilu je stupila u Bitoljski NOP odred “Pelister”. Me?utim, 3. maja 1943. godine odred je bio opkoljen, od strane bugarske vojske i policije. U vi�e?asovnoj borbi, u kojoj je Elpida pokazala izvanrednu hrabrost, te�ko je ranjena i zarobljena. Hrabro je podnela sve muke na koje je stavljena pre nego �to je umrla.
Za Narodnog heroja progla�ena je 11, oktobra 1951. godine.

BLAGOJEVI? VERA (1920-1942)
Ro?ena je 1920. godine u �apcu. Jo� kao u?enica �aba?ke gimnazije pristupila naprednom omladinskom pokretu 1936. godine. Odmah je zapa�ena njena aktivnost pa je primljena u SKOJ. Po zavr�etku gimnazije upisala se na Medicinski fakultet u Beogradu, gde je 1940. godine primljena u KPJ.
Odmah po okupaciji Jugoslavije ostvaruje sve zadatke Partije rade?i u partiskoj organizaciji �apca. Aktivna je u sakupljanju oru�ija, pripremama omladine i �ena za predstoje?e doga?aje. Juna 1941. godine izabrana je, kao jedina �ena, u OK KPJ za �aba?ki okrug. Uhva?ena od strane ?etnika, predana je Gestapou u �abac. Gde je posle najstra�nijih mu?enja osu?ena na smrt. Streljana je marta 1942. godine, zajedno sa stotinak drugih komunista, skojevaca, boraca i rodoljuba.
Za Narodnog heroja progla�ena je 6. jula 1953. godine. U spomen i zahvalnost Veri Blagojevi? studentski dom u Beogradu nosi njeno slavno ime.

RADI? LEPA (1925-194)
Ro?ena je 19. decembra 1925. godine u selu Ga�nici kod Bosanske Gradi�ke.
Neposredno posle aprilskih doga?aja 1941. godine od ro?aka je saznala za pripreme ustanka. Pomagala je u skrivanju prikupljenog oru�ja. Jula 1941. godine u ustanak je ispratila ?etvoro ?lanova porodice: oca, dva stri?eve i strinu Jovanku, jednu od prvih partizanki na Kozari. U oktobru 1941. Lepa je izvezla zastavu s petokrakom zvezdom za borce Drugog kraji�kog NOP odreda.
Decembra 1941. godine, zajedno sa sestrom Darom, postala je borac VII ?ete II kraji�kog NOP odreda. Kratko vreme bila je bolni?ar, a zatim je i�la na omladinski kurs i postala skojevski aktivista na prijedorskom terenu. Maja 1942. godine je primljena u KPJ i poslata na politi?ki rad podru?je Podgrme?a. Na smotri IV kraji�ke NOU brigade, koju je 7. januara 1943. godine izvr�io Vrhovni komandant drug Tito, Lepa Radi? je predvodila omladinu Dubrovnika i donela tradicionalne kraji�ke darove drugu Titu. Februara 1943. godine u jeku ?etvrte neprijateljske ofanzive, Lepa Radi? je zarobljena i obe�ena.
Za Narodnog heroja progla�ena je 20. decembra 1951. godine.

JELENA ?ETKOVI? (1916-1942)
Ro?ena je 21. avgusta 1916. godine u Cetinju. Poti?e iz siroma�ne radni?ke porodice, zavr�ila je �ensku zanatsku �kolu u Podgorici. Sa nepunih 17. godina, postala je 1933. godine ?lanica SKOJ-a. Dve godine kasnije primljena je u KPJ. Zbog partiske aktivnosti vi�e puta hap�ena i proganjana. U godinama pred rat preselila se u Beograd, zbog produ�enja �kolovanja. Aprila 1941. godine postala je ?lan rejonskog komiteta KPJ “Centar” u Beogradu.
Od prvih dana narodnooslobodila?ke borbe savesno izvr�ava sve zadatke. Prvo je bila na terenu u Bosni i U�icu, a zatim je u oktobru 1941. godine vra?ena u Beograd. Kao sekretar MK KPJ za Beograd organizovala je brojne uspe�ne akcije protiv okupatora. Marta 1942. godine imala je zadatak da se uklone dvojica najozlogla�enijih agenata Specijalne policije, Kosmajac i Zalad. Kada je policija upala na sastanak Rejonskog komiteta, Jelena je ranjena i uhva?ena, svega pet dana pre planirane akcije. Iako zverski mu?ena do�ivela je dan pripremljene akcije i njen uspeh. Kasnije je preba?ena u Banji?ki logor gde je i streljana maja 1942. godine.
Za Narodnog heroja progla�ena je 5. juna 1952. godine. Danas jedna osnovna �kola u Beogradu nosi njeno slavno ime.

MAGLAJI? VAHIDA (1907-1943)
Ro?ena je 17. aprila 1907. godine u Banja Luci.
?lanica KPJ od maja 1941. godine i u?esnik u pripremapa narodnog ustanka. Zbog saradnje sa partizanima usta�e je, oktobra 1941. godine, hapse, ali je Vahida tokom transporta u Zagreb uspela pobe?i. Tada se decembra 1941. godine priklju?uje u partizanske odrede. Bila je ?lanica SK KPJ za Sanski Most i Bosanski Novi. Od novembra 1942. do januara 1943. godine uspe�no organizuje Muslimanke u zaostaloj Cazinskoj krajni. U mnogim mestima Podgrme?a u?estvovala je u osnivanju prvih odbora AF�-a. U?estvovala je na Prvoj konferenciji AF�-a u Bosanskom Petrovcu, 6. decembra 1942. godine, kada je izabrana u Centralni odbor AF� Jugoslavije. Poginula je 1. aprila 1943. godine.
Za Narodnog heroja progla�ena je 20. decembra 1951. godine.

VUKICA MITROVI? (1912-1941)
Ro?ena je 28. decembra 1943. godine u Svetom Stefanu, kod Budve. Posle zavr�ene osnovne �kole zapo?ela je U?iteljsku �kolu u Cetinju, ali je zbog lo�eg materijalnog stanja morala prekinuti �kolovanje. Preselila se u Beograd i tamo zaposlila kao tekstilna radnica. Oktobra 1933. godine postala je ?lanica KPJ. Vi�e puta hap�ena i proganjana.
Poslije okupacije ostala je u Beogradu i radila u te�kim uslovima ilegalne borbe. Oktobra 1941. godine te�ko je ranjena i uhap�ena. Osu?ena je na smrt i preba?ena u Banji?ki logor. Streljana je 17. decembra 1941. godine.
Za Narodnog heroja progla�ena je 9. maja 1945. godine.

JELISAVETA ANDREJEVI? – ANETA (1923-1943)
Ro?ena je 8. januara 1923. godine u Beogradu. Posle zavr�ene osnovne �kole, odlazi u Ni� gde se uklju?uje u rad napredne omladine. Pripadala je SKOJ-evskoj organizaciji trgova?ke akademije, iako nije bila u?enica te �kole.
U prvim danima okupacije bila je veoma aktivna. Septembra 1941. godine pristupila je u Topli?ki NOP odred, gde je obavljala du�nost sekretara kurira OK KPJ za Ni�. Marta 1942. godine upala je u ?etni?ku zasedu. Posle tri dana mu?enja ?etnici su je predali Bugarima, a oni Nemcima. Nemci su odveli u koncentracioni logor na Crvenom krstu u Ni�u. Streljana je 9. januara 1943. godine. Na streljanju Aneta je ispoljila veliku hrabrost, klicala je slobodi i partiji.
Za Narodnog heroja progla�ena je 9. oktobra 1953. godine.

GEROVAC LJUBICA (1919-1942)
Ro?ena je 20. septembra 1919. godine u selu Jezeranima, kod Oto?ca. Posle zavr�ene osnovne �kole upisuje Gra?ansku �kolu u Zagrebu, gde se uklju?uje u rad napredne omladine. Na Trgova?koj akademiji je jedna od najaktivnijih omladinki, 1937. godine primljena je u SKOJ. Zbog ?estih hap�enja �kolovanje je nastavila u Banja Luci, a posle se vratila u Zagreb.
Poslije okupacije, Ljubica po zadatku partije, odlazi u Liku i aktivno u?estvuje u pripremama ustanka. U jesen 1941. godine primljena je za ?lana Kotarskog komiteta KPH za kotar Brinje i sekretara Kotarskog komiteta SKOJ-a za Brinje. Prilikom napada li?kih i primorsko-goranskih partizana na usta�e u Jezeranima, Ljubica je predvodila jedan vod bataljona “Marko Ore�kovi?”. Poginula je 16. aprila 1942. godine.
Za Narodnog heroja progla�ena je 27. novembra 1943. godine.

March 16, 2007 10:11 am
In memoriam

Free Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us

March 10, 2007 11:27 am
Qiu Jin (1875. – 1907.)

A Chinese poet and a revolutionary, Qiu Jin was born in 1875 into a moderately wealthy family. While growing up she enjoyed riding horses and playing with swords. She also liked to read. Her family insisted that she receive good education and she was able to socialize with other well-educated people.
At the age of twenty-one Qiu Jin was married to an older man. He had a more conventional outlook on life than she did and she felt stifled in this relationship. She left her husband in 1903 and went to study in Japan where she was vocal in her support for women’s rights and pressed for improved access to education for women. To provide female role models, she wrote articles about historical Chinese women.

In 1906 she returned to China and started publishing a women’s magazine in which she encouraged women to gain financial independence through education and training in various prefessions. She encouraged women to resist oppression by their families and by the government. At the time it was still customary for women in China to have their feet bound at the age of five. The result of this practice was that the feet were small but crippled. Women’s freedom of movement was severely restricted and left them dependent on other people. Such helpless women were, however, more desired as wives, so their families continued the practice to protect their daughters’ future security.

Qiu Jin felt that a better future for women lay under a Western-type government instead of the corrupt Manchu government that was in power at the time. She joined forces with her male cousin Hsu Hsi-lin and together they worked to unite many secret revolutionary societies to work together for the overthrow of the Manchu government. On July 6, 1907 Hsu Hsi-lin was caught by the authorities before a scheduled uprising. He confessed his involvement under interrogation and was executed. Immediately after, on July 12, the government troops arrested Qiu Jin at the school for girls where she was a principal. She refused to admit her involvement in the plot, but they found incriminating documents and she was beheaded. Qiu Jin was acknowleged immediately as a heroine and a martyr who died fighting enemies of the Chinese people and she became a symbol of women’s independence.

Kopipejstano s DistinguishedWomen.com jer nemam vremena prevoditi ?lanak :-)
Slika je s Wikipedije.

March 7, 2007 8:56 pm
Mudro zbori, Hana!
O meni
21 godina. Rođena u Rijeci. Studentica jednog zagrebačkog fakulteta. (više?)

Site
Kategorije
Linkovi
Arhiva
Meta